Sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của Hoa Kỳ năm 2019 đạt kỷ lục với ít giàn khoan và giếng

Tháng 6 / 4/4/4/4/4/4 , / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, Cung cấp xăng dầu hàng tháng và / 4/4) Hàng tháng về khí đốt tự nhiên / GIỜ); cũng được tính từ IHS Markit; số lượng giàn khoan từ Baker Hughes / 4/4) / 4/4) Lưu ý: Đếm tốt dữ liệu cho / TÌM HIỂU không đầy đủ và có thể được sửa đổi. / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Tăng trong / TÌM HIỂU) hiệu quả khoan đã được đẩy mạnh / 4) / TÌM HIỂU) / 4/4/4/4) / TÌM…

Tháng 6 / 4/4/4/4/4/4 , / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, Cung cấp xăng dầu hàng tháng và / 4/4) Hàng tháng về khí đốt tự nhiên / GIỜ); cũng được tính từ IHS Markit; số lượng giàn khoan từ Baker Hughes / 4/4) / 4/4) Lưu ý: Đếm tốt dữ liệu cho / TÌM HIỂU không đầy đủ và có thể được sửa đổi. / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Tăng trong / TÌM HIỂU) hiệu quả khoan đã được đẩy mạnh / 4) / TÌM HIỂU) / 4/4/4/4) / TÌM HIỂU) 2 triệu thùng mỗi ngày / 4) (b / d) và / TÌM HIỂU) / 4/4/4/4) . 5 tỷ feet khối mỗi ngày – 4) (Bcf / d), tương ứng, trong / TÌM HIỂU). Sử dụng dữ liệu sơ bộ cho / TÌM HIỂU), số lượng giàn khoan hoạt động trung bình mỗi tháng là / TÌM HIỂU, và số lượng trung bình của các giếng mới được khoan mỗi tháng là 1, / 4/4/4/4), theo Baker Dữ liệu giàn khoan Hughes và dữ liệu tốt IHS Markit. Cả số lượng giàn khoan đang hoạt động và số lượng giếng khoan đều nằm ở đầu dưới của phạm vi trong quá khứ / TÌM HIỂU / TÌM HIỂU) năm, mặc dù sản lượng kỷ lục. Một yếu tố góp phần vào sự gia tăng sản xuất là khả năng tiếp xúc nhiều hơn với sự hình thành bằng cách sử dụng khoan ngang. Các cảnh quay trung bình được khoan trên mỗi giếng là / TÌM HIỂU , / 4/4/4/4/4/4 / 4) mỗi chân trong / TÌM HIỂU ), phản ánh chiều dài giếng ngang dài hơn. / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, dựa trên dữ liệu của IHS Markit và Baker Hughes / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Lưu ý: Cũng đếm dữ liệu cho / 4/4/4/4/4 không đầy đủ và có thể được sửa đổi. / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Số lượng dầu và thiên nhiên của Hoa Kỳ các giếng khí được khoan mỗi tháng trên mỗi giàn khoan đang hoạt động đã giảm kể từ khi đạt cực đại trong / TÌM HIỂU của 3,6 giếng mỗi giàn mỗi tháng. Trong / TÌM HIỂU), một giàn khoan trung bình đã khoan 1,5 giếng mỗi tháng. Bằng cách tăng mạnh chiều dài của các giếng, các nhà sản xuất đã tăng sản lượng mặc dù sử dụng ít giàn khoan hơn và khoan ít giếng hơn. / TÌM HIỂU) Các giếng ngang ở Hoa Kỳ tính trung bình trong khoảng 10, / TÌM HIỂU bàn chân có chiều dài bên trong sớm / 4/4/4/4) s nhưng tính trung bình / TÌM HIỂU , / TÌM HIỂU / 4) chân trong / TÌM HIỂU). Bởi vì các giếng ngang hiện chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các giếng mới, nên số lượng tuyến tính trung bình trên mỗi giếng tăng từ 6, / TÌM HIỂU / TÌM HIỂU / TÌM HIỂU), / TÌM HIỂU) / TÌM KIẾM chân trong cùng thời gian. Năng suất tăng của các giếng có chiều dài ngang dài hơn bù đắp cho tác động của các giàn khoan khoan ít giếng hơn. Các giếng ngang có nhiều giếng khoan tạo thành giếng khoan tiếp xúc với sự hình thành sản xuất, làm tăng lượng dầu thô hoặc khí tự nhiên có thể được phục hồi so với giếng thẳng đứng. Giàn khoan trung bình đã được khoan / 4/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8 , / TÌM HIỂU chân đến / 4/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8) , / 4/4/4/4/4 / TÌM) mỗi tháng trong / TÌM KIẾM , gần gấp đôi so với các giàn khoan đang hoạt động vào đầu / TÌM HIỂU S. / TÌM HIỂU) Nguồn: Hoa Kỳ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, dựa trên dữ liệu của IHS Markit / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Lưu ý: Đếm tốt dữ liệu cho / TÌM HIỂU không đầy đủ và có thể được sửa đổi. / TÌM HIỂU) / TÌM HIỂU) Các giếng khoan theo chiều ngang đã trở nên đặc biệt phổ biến trong / TÌM HIỂU) trong đá phiến / TÌM) / TÌM HIỂU) hình thành chặt chẽ / 4) và đã tăng từ khoảng 2% tổng số giếng khoan trong / 4/8/4/4) % trong / TÌM HIỂU). Số lượng giếng thẳng đứng mới được khoan đã giảm kể từ mức cao nhất gần đây của nó trong / TÌM HIỂU ). Các giếng ngang đã trở thành cách chủ yếu để khoan giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ, đầu tiên vượt trội so với các giếng thẳng đứng và định hướng kết hợp trong / 4/4/4 / TÌM HIỂU). Trong 2019, / TÌM HIỂU) %% giếng mới khoan được đặt ngang và chúng trung bình / TÌM HIỂU, / TÌM KIẾM / TÌM KIẾM với các giếng định hướng, tính trung bình / TÌM HIỂU , / 4/4/4/4/4 / 4), và các giếng thẳng đứng, trung bình là 4, / 4/4/4/4) đôi chân. Những người đóng góp chính: April Patel, Emily Geary / TÌM HIỂU)

You may have missed