Chỉ định thầu ‘rút gọn’ nhiệm vụ lập Quy hoạch điện 8

10:00 |25/02/2020 –  Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo sẽ rà soát, trình Bộ Công Thương phê duyệt dự toán lập Quy hoạch, cũng như nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đề án Quy hoạch VIII. Tiếp đó, sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo hình thức chỉ định thầu/chỉ định thầu rút gọn) và thực hiện các công việc tiếp theo. Những điểm mới, quan trọng trong ‘nhiệm vụ’ lập Quy hoạch điện 8 Thông tin…

10:00 |25/02/2020 – 
Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo sẽ rà soát, trình Bộ Công Thương phê duyệt dự toán lập Quy hoạch, cũng như nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đề án Quy hoạch VIII. Tiếp đó, sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo hình thức chỉ định thầu/chỉ định thầu rút gọn) và thực hiện các công việc tiếp theo.

Những điểm mới, quan trọng trong ‘nhiệm vụ’ lập Quy hoạch điện 8

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết: Hiện các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Cụ thể, Bộ Công Thương đang chỉ đạo các đơn vị (Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo và các vụ, cục thuộc Bộ) hoàn thiện các nội dung công việc như:

1/ Dự toán lập Quy hoạch điện VIII.

2/ Nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo ĐMC đề án Quy hoạch điện VIII.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị nêu trên, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo sẽ rà soát, trình lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt dự toán lập Quy hoạch, cũng như nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo ĐMC đề án Quy hoạch điện VIII.

Tiếp đó, sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo hình thức chỉ định thầu/chỉ định thầu rút gọn) và thực hiện các công việc tiếp theo.

Dự kiến, việc lập Quy hoạch điện VIII sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu lập quy hoạch phát triển điện lực (thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050) bao gồm những nội dung sau:

1/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời kỳ 2021 – 2030, có xét đến năm 2045.

2/ Nghiên cứu các phương án phát triển nguồn, lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

3/ Đánh giá về tác động môi trường và lập Báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực.

4/ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững ngành điện.

Nội dung Quy hoạch điện 8 gồm 3 tập:

Tập 1: Thuyết minh chung.

Tập II: Các Phụ lục tính toán trình bày các thông số đầu vào, các kết quả tính toán dự báo phụ tải; kết quả tính toán của chương trình phát triển nguồn điện, chương trình phát triển lưới điện; kết quả tính toán của phân tích kinh tế tài chính.

Tập III: Các bản vẽ mô tả địa lý của hệ thống điện quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

Phương pháp lập quy hoạch là kết hợp, lồng ghép giữa quy hoạch phát triển điện lực với các quy hoạch phát triển tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng; kết hợp giữa các tính toán và phương pháp chuyên gia; kết hợp giữa phát triển điện lực và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thời hạn thực hiện lập quy hoạch trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ Quy hoạch điện VIII được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII.

Nguyên tắc lập quy hoạch:

1/ Đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải.

2/ Ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo.

3/ Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

4/ Phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng.

5/ Phát triển thị trường điện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực.

6/ Phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

1 thought on “Chỉ định thầu ‘rút gọn’ nhiệm vụ lập Quy hoạch điện 8

Comments are closed.

You may have missed